Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pepper Parents: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Pepper Parents.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Pepper Parents georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 2 – Identiteit van Pepper Parents Pepper Parents Twentestraat 114 5018BG Tilburg Nederland E-mail: info@pepperparents.com Telefoon: +31631915591 KVK: 83623779 BTW: NL003850138B44

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pepper Parents en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pepper Parents en de consument.

 

Artikel 4 – Het Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pepper Parents kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pepper Parents onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en Kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pepper Parents.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Pepper Parents bij Herroeping

 1. Pepper Parents vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Pepper Parents in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.